De grootste winkel van de kleine Belgische winkels

Algemene voorwaarden

Definities

 1. Website: het platform waarop door derde partijen (Verkopers) producten worden aangeboden aan consumenten (Kopers)

 2. Verkopers: een derde partij die een winkel opent en producten aan Kopers aanbiedt

 3. Kopers: de consument die producten kopt van de Verkopers

 4. Vitrien: eenmanszaak gevestigd te Bosakker 40, 2440 Geel, België

Identiteit van de ondernemer

Nathalie Wlostowski, eenmanszaak,

handelend onder de naam Vitrien

 

Bosakker 40

2440 Geel

België

 

Bereikbaar via telefoon op

0499217530

 

Bereikbaar via email op

[email protected]

 

BTW-nummer BE0639924836

 

Toepasselijkheid

Bij het plaatsen van producten gaan de Verkopers akkoord met de Algemene voorwaarden van de website, zoals hieronder beschreven.

 

Bij het kopen van producten gaan de Kopers akkoord met de Algemene voorwaarden van de website, zoals hieronder beschreven.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Aanbod

Bij het kopen van producten op de website wordt een overeenkomst gesloten tussen Koper en Verkoper. 

 

 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Verkoper langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Verkoper is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 3. De Verkoper is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 4. De Verkoper zal uiterlijk bij levering van het product de Koper de volgende informatie verstrekken:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
  6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Herroepingsrecht

Bedenktijd

 1. Tot de Verkoper de ontvangst van de bestelling heeft bevestigd, kan de Koper de bestelling kosteloos annuleren.
 2. Indien de Koper de transactie annuleert, betaalt de Verkoper het volledige bedrag terug, en brengt de Koper 
 3. Na het aanvaarden van de bestelling door de Verkoper, beschikt de Koper niet over een bedenktijd, tenzij anders aangegeven in de voorwaarden van de Verkoper.

 

Voorwaarden herroepingsrecht

De Koper kan gebruik maken van volgende oorzaken om zich te beroepen op het herroepingsrecht: 

 1. Niet geleverd product
 2. Verkeerd geleverd product
 3. Product kwam beschadigd aan
 4. Product kwam niet overeen met de beschrijving, geplaatst bij het aanbod, door Verkoper
 5. Wettelijk bepaalde garantievoorwaarden verbonden aan het type product

Verwerking bestellingen en betalingen vallende onder het herroepingsrecht

 1. De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Wanneer de Verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Koper de kosten voor terugzending niet te dragen.

 3. De Verkoper vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag waarop hij het product heeft ontvangen.

 4. De Koper verzendt het product terug voorzien van een traceercode, verschaft door de gekozen verzenddienst. Bij het nalaten dit de doen, kan de Verkoper weigeren het desbetreffende product te vergoeden.
 5. Indien de Koper nalaat onderdelen en meegeleverde toebehoren terug te zenden, of het product beschadigd terugzendt, zowel door eigen gebruik als door de gekozen leveringsdienst, kan hiervoor een waardevermindering worden aangerekend door de Verkoper. 
 6. Indien de verkoper producten terugzendt zonder schriftelijk elektronisch akkoord van de Verkoper, is de Verkoper niet verplicht de Koper terug te betalen.
 7. Indien de koper producten terugzendt die niet vallen onder het herroepingsrecht, zoals beschreven in volgende paragraaf, is de Verkoper niet verplicht het product te vergoeden..

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

 

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

Prijs

 1. Alle prijzen worden vermeld in Europese Euro’s. 
 2. Alle afgebeelde prijzen zijn inclusief BTW.
 3. Alle prijzen vermeld op de website door de Verkoper zijn bindend.
 4. Foutief geprijsde producten kunnen na bestelling niet meer veranderd worden. De Verkoper kan de Koper dus geen korting aanbieden of verwachten van de Koper dat hij/zij deze surplus betaalt. In overeenstemming kan desbetreffende transactie geannuleerd worden onder de voorwaarden van het herroepingsrecht.

Garantie

 1. De Verkoper staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Koper bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Levering en uitvoering

 1. De Verkoper verzendt alle bestelling en staat ook in voor de verzendkosten, indien anders overeengekomen met de Koper
 2. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 4. De verkoper verzend bestelling binnen 7 kalenderdagen, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, brengt de Verkoper de Koper hiervan op de hoogte binnen 14 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling. De Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Verkoper het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Verkoper tot het moment van bezorging aan de Koper.

Betalingen

 1. Bij het plaatsen van een bestelling verplicht de Koper zich ertoe tot de onmiddellijke betaling van het product.
 2. Bestelling zonder betalingsbewijs worden niet verwerkt door de Verkoper.
 3. Alle betalingen worden verwerkt door Mollie, en transactiekosten hierop vallen ten laste van de Verkoper en mogen niet doorgerekend worden aan de Koper
 4.  Alle kosten verbonden aan de werking van de website, zoals bepaald in ‘Betalingen’ vallen ten laste van de Verkoper en mogen niet doorgerekend worden aan de Koper
 5. Indien er betalingen plaatsvinden buiten de website, waarbij dit via onderlinge communicatie tussen de Verkoper en Koper aangeduid kan worden, heeft Vitrien het uitdrukkelijke recht zowel de Koper als Verkoper te schorsen en de toegang tot de website te ontzeggen.

Klachten

 1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper.
 3. Bij de Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De Koper dient de Verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Aansprakelijkheid

 1. Alle gedane bestellingen worden gedaan tussen Koper en Verkoper. Vitrien kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer Koper of Verkoper bovenstaande voorwaarden niet in acht nemen.
 2.  Vitrien kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten op deze website
 3.  Vitrien heeft het recht de voorwaarden vermeld op de website ten alle tijde aan te passen

Ontdek nieuwe Belgische winkels

Volg ons op social media

Schrijf je in op de nieuwsbrief

De grootste winkel van de kleine winkels

Veilig betalen met

bancontact
Visa/Mastercard
Belfius
Ideal
Ing
Kbc
PayPal
vitrien
Herstel Wachtwoord